Τις αιτήσεις ακύρωσης αποφοίτων Γ΄ τάξης του Λυκείου κατά των πανελλαδικών εξετάσεων (2020-2021) για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απέρριψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της.

Η απόρριψη των αιτήσεων έγινε λίγο πριν την εκπνοή του 2020 και με οκτώ συνολικά αποφάσεις (2770-2778/2020) που εξέδωσε η Ολομέλεια.

Μεταξύ άλλων, οι απόφοιτοι της Γ τάξης Λυκείου, με τις αιτήσεις τους ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές οι αποφάσεις της υπουργού Παιδείας για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την κύρωση των πινάκων εισαγομένων στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακόμη αμφισβητούσαν τη συνταγματικότητα του παλαιού και νέου συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Όπως ανέφεραν οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις είναι αντίθετες στα άρθρα 4, 5 και 16 του Συντάγματος και κατά συνέπεια παράνομες.

Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων εκδόθηκε από το δικαστήριο η κάτωθι ανακοίνωση:

«Με τις αποφάσεις 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775/2020 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν αιτήσεις που άσκησαν απόφοιτοι των προηγούμενων ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα), ζητώντας την ακύρωση των Υπουργικών Αποφάσεων, με τις οποίες καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των υποψηφίων του παλαιού συστήματος για το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος ως ποσοστό (9,51%) επί του συνολικού αριθμού θέσεων εισακτέων. Επιπλέον, με τις ανωτέρω αιτήσεις ζητήθηκε η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 44639/Δ2/9.4.2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1381/14.4.2020), με την οποία μειώθηκε η εξεταστέα ύλη μόνο για τους υποψηφίους του νέου συστήματος, καθώς και της υπ’ αριθμ. Φ.253/111360/Α5/27.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Α΄ 193), με την οποία κυρώθηκε ο πίνακας εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων του παλαιού συστήματος.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ρύθμιση του άρθρου 166 του ν. 4635/2019, με την οποία χορηγήθηκε στη Διοίκηση η εξουσιοδότηση να καθορίσει ιδιαίτερο ποσοστό θέσεων για τους υποψηφίους που επιθυμούσαν να διαγωνισθούν με το παλαιό σύστημα εισαγωγής, συνδυάσθηκε με τη θέσπιση αντικειμενικού κριτηρίου για τη χρήση της, δηλαδή την κατά προσέγγιση αναλογία του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του παλαιού συστήματος στο σύνολο των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα καθοριζόταν το ως άνω ποσοστό. Με το περιεχόμενο αυτό η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος ούτε στις απορρέουσες από τις διατάξεις αυτές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περαιτέρω, λόγω της ουσιώδους διαφοροποίησης των συστημάτων εξέτασης των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 (με το παλαιό και το νέο σύστημα) κρίθηκε ότι είναι συνταγματικώς θεμιτή και ανταποκρίνεται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας ευκαιριών, της σταδιοδρομίας καθενός ανάλογα με την προσωπική του αξία και ικανότητα και της αξιοκρατίας η πρόβλεψη διακριτών θέσεων εισακτέων για κάθε σύστημα, ώστε οι υποψήφιοι κάθε συστήματος να διαγωνίζονται με ίσους όρους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις μεταξύ τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εξάλλου, η Υ.Α. με την οποία μειώθηκε η εξεταστέα ύλη μόνο για τους υποψήφιους του νέου συστήματος κρίθηκε από το Δικαστήριο νόμιμη αφού εκδόθηκε μετά την τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας και συγκεκριμένα, κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων και αφού λήφθηκε υπόψη η αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω της πανδημίας του covid-19, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, και η συνακόλουθη αδυναμία ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης της Γ′ Τάξης του Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ταυτίζεται με την εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Κατά την γνώμη τεσσάρων Συμβούλων η ανωτέρω Υ.Α. προσβάλλεται απαραδέκτως, διότι κατά τον χρόνο ασκήσεως των αιτήσεων ακυρώσεως είχε εξαντλήσει το ρυθμιστικό της περιεχόμενο, αφού είχε ολοκληρωθεί η διεξαγωγή των εξετάσεων».