Η συνέχεια της ιστορίας της ζωής του Αθανασίου Σαγιά, του δολοφόνου του Νενέκου...


style="text-align: right;">Γράφει ο Γιώργος Πύργαρης*

aption id="attachment_676" align="alignright" width="229"]Γιώργος Πύργαρης Συγγραφέας Γιώργος Πύργαρης - Συγγραφέας, ιστορικός, ερευνητής[/caption]

Έχουμε άλλη μια ενδιαφέρουσα επιστολή του δολοφόνου του Νενέκου Αθανασίου Σαγιά, προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια το 1829. Ζητά την προστασία της Κυβέρνησης και του Κυβερνήτη ώστε να επιστρέψει στο χωριό του, φοβούμενος ακόμη τους συντρόφους ή συγγενείς του Νενέκου...

"Προς τον Εξοχώτατον Κυβερνήτην της Ελλάδος

πό αναφοράς του Γενικού αρχηγού της Πελοποννήσου και εδικάς μου επληροφορήθη η Σ. Κυβέρνησις πως εστάθη παρ' εμού ο φόνος του Νενέκου. αλλά άχρι σήμερον μη εκδοθείσης καμμιάς περί τούτου διαταγής, εγώ δεν ημπορώ να επανέλθω εις το χωρίον μου φοβούμενος τους συντρόφους του Νενέκου και κατοικώ προ ενός ήδη χρόνου εις Καρύταιναν, δεν ημπορώ να οικονομηθώ πλέον εις τον ξένον αυτόν τόπον. Παρακαλώ όθεν θερμώς την Σ. Κυβέρνηση να μοι συγχωρήσει το να επανέλθω εις το χωρίον μου, και υπόσχομαι άμα ήθελε ζητηθώ δι' αυτόν τον φόνον να παρουσιασθώ ευθύς ν' απολογηθώ. Επί τούτου δε είμαι έτοιμος, να δώσω εγγυητήν αυτόν τον Γενικόν αρχηγόν ή τον στρατηγόν Κολιόπουλον ή τον Κ. Γεναίον, όποιον των τριών θελήσει η Σ. Κυβέρνησις. εν τοσούτω δε παρακαλώ αν συγκατανεύσει εις ταύτην την άδειάν μου, να ήθελεν εκδόσει και διαταγήν προς τον Προσωρινό Διοικητή Πατρών διά να με υπερασπίζεται από κάθε πειρασμόν ο οποίος τυχόν ήθελε μου παρουσιασθεί από τινάς εκεί. και ως βέβαιος διά την εκπλήρωσιν της παρακλήσεώς μου ταύτης, υποσημειούμαι με βαθύτατον σέβας.

η 20 Ιουλίου 1829 εν άργος

ευπειθέστατος πολίτης

θανάσιος σαγιάς”

Για την ιστορία να πούμε, πως το τέλος του Αθανασίου Σαγιά ήταν άδοξο. Δεν πήγε βέβαια από βόλι συντρόφων ή συγγενών του Νενέκου, αλλά από βόλι Γάλλου στρατιώτη του αξιωματικού Μαίζωνος.

Περνώντας κάποια νύχτα από το φρούριο της Πάτρας, δεν απάντησε στις προσκλήσεις του Γάλλου φρουρού -δεν ήξερε άλλωστε και την γλώσσα- και εκείνος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.


*Ο Γιώργος Πύργαρης είναι συγγραφέας, ιστορικός, ερευνητής. Επικοινωνήστε μαζί του στο https://www.facebook.com/profile.php?id=1072712774